En Trend Bayan Sneaker Ayakkabılar, En Moda Kadın Sneakers

En yeni, en moda güncel bayan sneaker modelleri!

2021 Yılına damgasını vuracak kadın sneakers ayakkabılar hem ucuz hem kaliteli sizlerle..

Tamamı özgün tasarım, kendi modellerimiz olan bayan sneaker ayakkabıları sizlere sunuyoruz.

İyi fiyata yüksek kaliteli kadın sneaker ayakkabısı almak istiyorsanız doğru yerdesiniz!..

Fabrikadan ihraç fazlası en kaliteli birbirinden güzel yeni sneaker modeller. İncelemenizitavsiye ediyoruz..Sneaker ayakkabılar, spor türünün niteliklerine uygun biçimde tasarlanan bir ayakkabı türüdür.
 Toplumsal, ekonomik ve teknolojik etkenler ile değişim gösteren sneaker ayakkabısı tasarımı, seri üretim ve markalaşmanın ayakkabı endüstrisindeki önemli bir uzantısıdır. 
Tasarımda görülen çeşitlilik, spor ayakkabısının günümüzde yaygın bir biçimde kullanılmasında önemli bir etkendir.
 Günümüzde sneaker ayakkabısının, spor etkinliklerinin dışında da kullanılıyor olması bu ayakkabı türünün sosyal kimliğin bir sembolü olarak anılmasına neden olmaktadır. Bu içeriğimizde spor yapmak amacıyla tasarlanan sneaker ayakkabıların tasarıma ve işleve yönelik değişimler doğrultusunda gündelik kullanıma yönelik biçimlenen tasarım ve kimlik yapısı ele alınacaktır.
 Sneaker ayakkabısının spor yapmaya yönelik türlerine benzer nitelik taşıyan günlük kullanıma yönelik spor ayakkabıları da bu sürecin göstermiş olduğu tasarım değişimini vurgulamak adına incelenen konular arasındadır. 
ilk olarak sneaker ayakkabısının tanımı, türleri ve sneakers ayakkabısı tasarımına etki eden etkenler ile spor ayakkabısının markalaşma süreci ve tasarım değişimleri üzerinde duracağız.
 İkinci bölümde ise sneaker ayakkabısının teknik olarak çözümlenmesine yönelik bilgiler verilecek, malzeme ve teknolojinin yanı sıra 20. yy’dan günümüze sneaker ayakkabısının tasarımında yer alan temalar ortaya çıkış nedenleri ile aktarılacaktır. 
 Son bölümünde ise çağdaş tasarım nesnesi olarak sneaker ayakkabılarının günümüzdeki durumu, sneaker ayakkabısı tasarımında tasarımcının önemi ve ürün bazında değerlendirmeler yapılacaktır. Günlük hayatın her alanında kullanımını yaygınlaştıran sneaker ayakkabısına, kullanıcılar ve spor markaları tarafından yüklenen anlamlar ile anlam farklılaşmaları da bu bölümde yer alacaktır.
 Ayrıca içinde yaşadığımız toplumdan bir kesit üzerinde anket çalışması yapılmış, bu çalışmayla kadın ve erkek bireylerin snaker ayakkabısı kullanımına yönelik tercihlerinin belirlenmesindeki etkenler saptanarak değerlendirilmiştir..
SNEAKER YANI SNEAKERS LARIN MODA OLMA AŞAMASI!

İnsanoğlu, geçmişten günümüze, istek ve ihtiyaçlarına yönelik tasarım nesneleri üretmiş, değişen yaşam biçimleri ve tasarımda evrensellik, bazı tasarım nesnelerini yaşamın vazgeçilmezi haline getirmiştir.
 Belirli kullanım alanlarına sahip bu ürünler, farklı anlamlar yüklenerek toplumun her kesiminde varlığını sürdürmektedir. 
Sneakerlar da önceleri sadece spor yapma eyleminde kullanılırken, son yıllarda günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan bir tasarım nesnesi halini almıştır.
 Aslına bakıldığında, 70’li ve 80'li yıllarda popüler kültür simgesi görünümünü alan spor ayakkabıları, spor yapmaya yönelik asıl işlevlerine karşın günümüzde günlük kullanıma yönelik ayakkabılar olarak da görülmektedir. 
Spor ayakkabısı yabancı kaynaklarda “sneakers”, “trainers” ya da “athletic shoes” olarak yer almakta olup, bu tanımlamalar, spor yapmaya yönelik ayakkabıları ve bu ayakkabıların günlük kullanıma yönelik tasarımlarını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Günümüzde kullanılan bayan sneaker ayakkabılarının geçmişi 1800’lü yıllara dek uzanmaktadır.
Batıda görülen sanayileşme ile birlikte değişen sosyal ve ekonomik yapıya bağlı olarak, özellikle İngiltere’de artış gösteren spor faaliyetleri, spor aktivitesine yönelik ayakkabı ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. 
Bu döneme kadar olan süreçte genellikle ülke yönetimlerinin ya da sarayın kontrolünde sürdürülen spor aktiviteleri endüstri devrimiyle birlikte sermayenin kontrolü altına girmiş, bu dönemde sporun kitlesel bir yapıya dönüştürülerek genişletilmesi sağlanmıştır.
 Malzeme ve teknolojik gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki değişimler, spor kavramını da bir yaşam biçimi olarak sunmakta, böylelikle spor endüstrisinin de gelişmesine neden olmaktadır. Profesyonel sporun yanı sıra kitle sporunun da yaygınlaşması sneaker ayakkabısı tasarımı ve üretimi adına da değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. 
 Spor dalına yönelik tasarlanan spor ayakkabılar, sporun gerektirdiği koşullara uygun malzeme ve teknoloji kullanılırken, özellikle elit sporcular ile ilişkilendirilen temalar doğrultusunda tasarımların gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Günlük kullanıma yönelik tasarlanan sneakerayakkabılarda moda ve estetik nitelikler öne 2 çıkmaktadır.
 Ne var ki, günümüzde sneaker ayakkabısından beklenen temel işlev fiziksel anlamda belirli koşulları yerine getirmesi ile sınırlı kalmamaktadır. Sneaker ayakkabısına yüklenen anlamlar, bu ayakkabı türünün farklı sosyal ve kültürel sınıflar tarafından kullanılmasına ve bu açıdan değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu açıdan ele alındığında bu tez çalışmasında spor ayakkabıların, teknik ve işlevsel değişim yoluyla gündelik kullanıma yönelik tasarıma geçiş süreci ve anlam değişimleri üzerinde durulacaktır. 
 20 yy’da moda olgusunun değişim ve farklılaşma yönü ile hızlı tüketimin sembolü olması durumu, sporun moda unsuru halini almasındaki önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir. Böylelikle yüzyıllar önce başlayan hareket etme, bedeni savaşa hazırlama ve eğlence kültürü gibi temel nitelikleri ile başlayan spor eylemi ve buna bağlı olarak gelişen spor türlerine yönelik tasarım ürünleri, önceleri modanın görülmez bir aracı iken günümüzde spor modasının değişimleri doğrultusunda varlığını sürdürmektedir.
 Sneaker ayakkabısı modası da öne çıkan spor türlerinden basketbol, futbol, tenis ve koşu ayakkabısı tasarımlarında etkisini göstermektedir. 
Oyun ve eğlence anlayışından rekabet ortamına dönüşen modern sporları, birçok düşünür ve toplumbilimci, sanayi kapitalizminin bir ürünü olarak kabul etmektedir. Kapitalizm, televizyon ve öteki iletişim araçlarını da kullanarak sporu pazarlanabilen bir mal haline getirmiş, spor izleyicilerinin ve tüketicilerinin sayısının görülmemiş ölçüde çoğalmasına yol açmıştır ve trend olmuştur. 
Sneakers ayakkabısının kullanımının yaygınlaşması ve pazarlama yöntemlerindeki değişimler iletişim araçlarının bu gücü ile evrensel bir boyuta ulaşmıştır. 
Günümüzde spor, toplum hayatımızda sosyal katmanların çok farklı alanlarında yerini almaktadır. Ulus, ırk, meslek, inanç özellikleri, dil vb. kriterlerin farklılıklarına rağmen, az ya da çok oranlarda insanlar bu cazip ve cezp edici noktada bir arada olabilmektedir. Bu bağlamda spor, 20.yy başlarında gelişen ve değişen kültür kritiği kavramında endüstri toplumlarının yıldız olma ve rekor bağımsızlığının yanı sıra iş ile spor arasındaki ilişkiler belirginlik göstermektedir.
 Bu açıdan bayan sneakers ayakkabısı, endüstri faaliyeti olarak ayakkabı üretiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır

Moda olgusu, günümüze kadar olan süreç içerisinde kadın giyiminde gözle görünür değişimler ortaya çıkarmakta;

Modanın bu alandaki etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek mümkün olabilmektedir. 
1900’lü yılların başında, moda, ağırlıklı olarak kadının toplumdaki yerini belirleme, belirli kısıtlamalar ya da izinler ile kontrol altına alma eğilimi ile sürdürülen bir olgu iken erkeğin toplum içerisindeki ataerkil yapısı, çalışma yaşamıyla sınırlandırılmış sosyal statüsü, moda olgusunun erkek giyim ve aksesuarlarına olan etkisini belirli açılardan etkilemiştir. 
Açık bir biçimde ifade etmek gerekirse moda olarak görülen bir değişimin erkek kimliği tarafından kabul edilmesi güçtür.3 Spor ayakkabısının erkek kimliğini yansıtıcı, modaya karşı gibi görünen duruşu son yıllarda yeni bir sürecin içerisine girmiş, 1980’li yıllarda cinsiyete yönelik ayrımcılığın ortadan kalkması ile spor ayakkabısı tasarımları çeşitlenmeye başlamıştır. Derin bir gözlem ve araştırma yapılmadan görülmesinin mümkün olmadığı bu gerçeklik ile erkeğin çalışma hayatı dışında kalan bölüm modanın ilgi alanına girmiş, spor ayakkabısı kullanımı ise erkeğin “modayı takip etmediğini” söyleyebilecek kadar kendisini özgür hissettiği bir giyim eşyası halini almıştır. 
Sporun erkeğe özgü nitelik taşımasına4 eş değer olarak, spor ayakkabısı da erkek kimliğinin öne çıktığı spor olgusunun sahip olduğu güç, cesaret, özgürlük gibi özelliklerin bir sembolü niteliğini taşımaktadır. Spor ayakkabısı, öncelikle spor dallarına yönelik tasarım ölçütlerine uygun bir biçimde üretilirken, sporun bireysel ve toplumsal içerik taşıyan gücüyle öne çıkmaya başlamış, böylelikle moda ürünü halini de almıştır. Hangi spora yönelik olursa olsun, kullanım alanı sadece bu alanla sınırlı kalmayan sneaker ayakkabıları, moda olgusu dahilinde ya olduğu gibi ya da günlük kullanıma yönelik ayakkabı formunda karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bu güne değin oluşumu içerisinde bünyesine aldığı anlamları da bir bir bırakmakta, değiştirmekte, yenilikler ile birlikte tasarım ve anlamını sürekli olarak devindirmektedir. Sneakers ayakkabısının, spor türlerine göre çeşitlenmesi, spora yönelik gerekli performansın sağlanması adına gerçekleştirilen teknolojik ilerlemeler, spor yapmaya yönelik ayakkabıların ayağın ergonomik yapısına uygun tasarlanması doğrultusunda elde edilen rahatlık ve konfor, belli açılardan çalışma hayatı dışında değerlendirilen boş zamandaki rahatlık algısı ile birleşmiştir. 
Sneaker ayakkabısının yaygınlaşmasında yukarıdaki sebeplere bağlı olarak modaya karşı bir tutum sergileme, belli açılardan sneaker ayakkabısının kullanımının modaya uygun hareket edilmediği türünden bir anlam yüklemesi, aslında bu ayakkabı türünü moda ürünü olma durumuna getirmiştir. Spor yapmaya yönelik tasarlanmış bir sneakerayakkabısı, kullanıcının, o ürüne verdiği anlam ile üreten firmanın, ürünü hangi anlam profiline konumlandırdığı konusu ile ilişki halindedir.
 Bu açıdan kullanıcı spor yapmasa bile sadece anlamından dolayı ürünü alabilmektedir. Benzer nedenlerle alınan bir sneaker ayakkabısı, kullanılmadan yıllar boyunca özenle saklanabilmektedir. Bu durum, kullanıcının, sneaker ayakkabısına yüklediği anlamın, kullanıma yönelik işlevden daha üstün olduğunun bir ifadesidir.
 Spor, varoluşu, fiziksel, ruhsal ve sosyolojik açıdan ortaya koyan; dışavurumcu, yapısalcı ve rekabet unsuru tarafından tetiklenen; bu açıdan ödül sistemine dayalı bir düzenler bütünüdür. Beden ile kullanılan giyim ve aksesuarlar bir arada ele alındığında kimliksel bir nitelik ortaya çıkartır. Bu gösterge bilimsel olarak kendini ifade etme biçimidir; cinse ait, kültüre ait, zamana ait kodlar içerir ve bu açıdan değerlendirmesi gerekir. Moda, müzik akımları ya da popüler kültürün diğer araçları gibi sporu da kendi bünyesi içine almıştır.
 Sporun bu yaygın gücü, moda değişimlerinde çekimser kalan erkek kullanıcıların spor aracılığıyla modaya uygun giyinmesinde etkili bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki spor, artık modanın değişim süreci içerisinde kullanılan bir olgudur. Sporun hem ekonomik boyutu ile önem taşıması hem de erkek egemen toplum yapısı içerisinde erkeğe özgü bir duruşunun bulunması nedeniyle, erkek kullanıcının spor olgusu içerisindeki bir ürünün dayattığı bir imajı ya da ürünün kendisini kullanması uygun görülecektir.
 Bireye göre kendisi modayı takip etmemektedir, sadece rahat giyinmeyi tercih etmektedir. Moda, sporu bir araç olarak kullanarak aslında kullanıcının fark etmediği bir pazarlama sürecini başlatmıştır. Günümüzde, birçok etkenin yanı sıra profesyonel sporcuların talepleri doğrultusunda gelişen üretim endüstrisi, yalnızca ilgili spor dalının uzmanlaşmış fertlerine hizmet etmekle kalmayıp, tasarım ve teknoloji kullanımı açısından günlük kullanıma yönelik ürünler ile moda eğilimlerine yön verici etkiler sağlamaya başladığı izlenmektedir. Bu sosyal ve psikolojik etkileşimler doğrultusunda spor, moda kavramı içerisinde yer almakta, karşılıklı etkileşim olanakları doğrultusunda her iki alanda da varlığını sürdürmektedir. Bu açıdan ele alındığında moda olgusu içinde yer alan sneakerayakkabısı ürünü, hem performans ve kitle sporu içinde modayı, hem de modanın içerisinde sporun kullanım ölçütlerini, tasarımını ve malzemesini bulur...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bayan Siyah Hakiki Deri Casual Sneaker Ayakkabı Kadın Yüksek Platform Tabanlı Kadın Deri Sneaker

Astarsız Yazlık Hakiki Deri Beyaz Bayan Ayakkabı

Hakiki Deri Kadın Oxford Ayakkabı Bayan Siyah Oxford Bağcıklı Kadın Casual Ayakkabı Kolej Ayakkabısı

Ayakkabı Numarası

Beyaz Günlük - Spor Bayan Hakiki Deri Bağcıklı Ayakkabı

Hakiki Deri Kadın Siyah Bağcıklı Topuklu Ayakkabı Bayan Sivri Burun Deri Klasik Topuklu Bağcıklı Ayakkabısı